VID GYMNASIER & HF

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen. Fra sommeren 2024 udbyder vi tilmed HF-enkeltfag.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa HF-enkeltfag - Grenaa, Hornslet Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

VUC og Efteruddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi en bred vifte af voksen- og efteruddannelse, der udvikler og styrker dine kompetencer.
VUC (HF-enkeltfag, AVU, FVU, OBU) Efteruddannelse (AMU)

Søg på videndjurs.dk

Internationaliseringsstrategi for Viden Djurs for 2020

Viden Djurs udbyder HHX, HTX, EUX, erhvervsuddannelse og efteruddannelse.

Målet med internationalisering er at alle elever skal have styrket deres almene og interkulturelle kompetencer og styrket deres globale forståelse.

Almen dannelse, interkulturelle kompetencer og global forståelse er vigtige personlige kompetencer og vigtige kompetencer på arbejdsmarkedet.

Global forståelse er vigtig både for de, der ønsker at rejse eller arbejde i udlandet og for de, der arbejder i en virksomhed i Danmark. Innovation og høj faglighed øger erhvervsmulighederne for eleverne efter endt uddannelse.

På Viden Djurs søger vi at skabe rammer for internationalisering, der gør det muligt for vores elever og undervisere at møde og opleve fremmede kulturer samt at få indsigt i, hvordan man begår sig i en globaliseret verden.

Viden Djurs ønsker at styrke elevers og underviseres personlige, faglige og kommunikative kompetencer i et internationalt perspektiv gennem mobilitetsaktiviteter, studieture, udvekslingsaftaler, praktik i udlandet, konkurrencer og simulationsspil og ved at lade internationalisering og internationale forhold indgå som en naturlig og relevant del af al undervisning.

På Viden Djurs mener vi, at internationalisering i uddannelserne både kan foregå som en fagligt integreret del af undervisningen og som information til eleverne og tilbud om udlandsophold.

Behov

Undervisningsministeriet kræver at de enkelte erhvervsskoler skal udarbejde en strategi for internationaliseringen af de uddannelser skolen udbyder. Vores behov for en internationaliseringsstrategi på Viden Djurs er forankret i tre områder:

I en globaliseret verden er kendskab til andre menneskers liv og kultur en del af den almene dannelse, der gør eleverne i stand til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

Vi erfarer hvert år, at mange af vores elever aldrig eller sjældent har rejst i andre europæiske lande. De fortæller os, at de har svært ved at forstille sig, at de kommer til at arbejde med andre europæere, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og de spørger, hvorfor de skal undervises i fremmedsprog, international handel og kultur. Til gengæld erfarer vi fra vores tidligere elever, at de efter endt uddannelse ofte kommer ud i virksomheder, som har daglig kontakt med kunder og partnere i andre lande. Brugen og udviklingen af metoder, produkter, materialer og maskiner foregår ofte internationalt og innovation kræver globale kompetencer.

Vi mener derfor, at det til dels er skolens ansvar at klæde eleverne på til at kunne begå sig på en arbejdsplads, hvor de skal kunne kommunikere med samarbejdspartnere i andre lande, hvor de skal kunne forstå kulturelle barrierer og, hvordan man navigerer rundt om dem og, hvor de kan arbejde sammen med kolleger, som ikke nødvendigvis er danske.

For vise eleverne, hvordan skolesystemet, arbejdspladsen og kulturen er i andre lande, har vi behov for at undervise i internationale forhold som en del af elevernes almene og faglige dannelse, at invitere udenlandske elever og lærere ind på skolen og at rejse ud i verden sammen med eleverne. Forhåbentlig vil det give eleverne faglige og personlige kompetencer i forhold til deres fremtidige arbejdsliv.

Ikke mange elever har mod på at tage til udlandet og benytte sig af muligheden for at tage en del af praktikuddannelsen i udlandet. Vi håber at give eleverne mod på mere internationalisering, gennem de internationale rammer for uddannelserne og ved at give dem kompetencer, som kan bruges internationalt, så de får lyst til at tage en del eller hele deres hovedforløb i en virksomhed i et andet land via piu-ordningen. Vi har behov for at vise dem, hvor spændende det kan være og, at de har kompetencerne til at tage ud i verden og arbejde

En stor del af eleverne mangler selvtillid i forhold til at begå sig på et fremmedsprog. selvom de er skolet i sproget, har de ikke fået afprøvet det i den virkelige verden. Eleverne har behov for at komme ud og tale engelsk, tysk, fransk, spansk eller andre sprog i et fremmed land. Det vil give dem både personlige og faglige kompetencer og øge deres selvtillid. Samtidig giver udlandsopholdet eleverne en enestående mulighed for at opleve kulturen på nærmeste hold, hvilket vi som skole ikke har mulighed for på skolebænken. et mobilitetsophold gør, at eleverne ikke kun får viden om en kultur, men derimod opnår kompetencer til at begå sig i en international kontekst.

Vi har behov for at sende vores undervisere på job-shadowing i andre europæiske lande. Vores undervisere kan drage stor fordel i at opleve, hvordan man underviser i andre lande og, hvordan man fastholder elever i andre lande. Et internationalt netværk med andre undervisere eller fagpersoner forstærker en kontinuerlig udvikling af undervisernes pædagogiske og didaktiske metoder og deres faglige kompetencer. Derudover er det i høj grad underviserne, som skal hjælpe med til at inspirere eleverne til at deltage i de internationale aktiviteter, som udbydes af skolen. Det er underviserne som har den tætte og daglige relation med eleverne og netop derfor er det også meget vigtigt, at underviserne er godt klædt på til denne rolle.

Strategi og mål

Vi har en ambition om, at alle elever på Viden Djurs skal tilbydes at deltage i et udlandsophold i løbet af deres uddannelse. Samtidig ønsker vi at involvere så mange elever som muligt i internationale aktiviteter. Vi ønsker, at så mange af vores elever og undervisere som muligt både tager ud i verden og tager imod internationale gæster på skolen. Derfor søger vi hvor det er relevant i undervisningen at lægge vægt på emner, som handler om internationalisering. Vi søger at inddrage eleverne i både planlægningen og udførelsen af de internationale projekter og udlandsophold.

Mål

Alle elever på Viden Djurs vil deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse og derigennem for eksempel:

 • se og være en del af arbejdspladser i udlandet
 • opleve uddannelse i udlandet
 • styrke den almene dannelse
 • interagere med udenlandske elever og undervisere
 • opleve fremmede kulturer
 • træne teori i praksis
 • træne deres fremmedsprog
 • udvide deres horisont fagligt og personligt
 • se et internationalt perspektiv i alle fag

På samme måde har vi en ambition om at inddrage så mange undervisere som muligt i de internationale aktiviteter. Underviserne er i høj grad rollemodeller og kulturbærere, der skal medvirke til at eleverne bliver motiverede til at deltage i de internationale aktiviteter, både når Viden Djurs modtager gæster og samarbejdspartnere fra udlandet og på mobilitetsophold og

Implementering

Medfølgende lærere

Når vi rejser ud med en gruppe af elever, søger vi altid at have minimum én underviser med. Gerne én som har rejst til destinationen før. Dette gør vi, fordi vi gerne vil være sikre på, at der er en underviser med, som kender destinationen, som har et netværk på destinationen og som kan trække på sine tidligere erfaringer. Derudover søger vi også altid for at have minimum én underviser med, som ikke har været på destinationen før. Dette gør vi for at opbygge et lærerkollegium, hvor så mange undervisere som muligt har prøvet at rejse ud og drage nye erfaringer, skabe internationale netværk og få flere inputs med hjem i bagagen.

OIU-vejledning

På Viden Djurs har vi studievejledere og lærepladskonsulenter, der har OIU-indsigt (oplæring i udlandet), der kan orientere og vejlede alle EUD-og EUX-elever om muligheden for at komme i oplæring i udlandet. De vejleder ligeledes læresteder, der gerne vil have elever i oplæring.

Projektafdelingen

Projektafdelingen på Viden Djurs administrerer de større internationale projekter, såsom Interreg og Ersamus+ Her servicerer vi de enkelte uddannelseafdelinger rent administrativt og sørger for at værdiskabelsen kommer ud til den enkelte afdeling og den enkelte elev.

Effekt

Vi ønsker, at elever fra Viden Djurs bliver mere attraktive på det danske og internationale arbejdsmarked. Vi tror, at de bliver mere attraktive for arbejdsmarkedet, ved at de får en ballast til at komme ud på et internationalt arbejdsmarked igennem den daglige kontakt med kunder og partnere i andre lande. Denne ballast skal bunde i en større forståelse af kulturelle ligheder og forskelle, herunder kommunikation mellem lande. Eleverne bliver også mere attraktive for arbejdsmarkedet ved at udvikle gode faglige og personlige kompetencer i forhold til dette fremtidige arbejdsliv.

Vi ønsker at styrke elevernes almene dannelse og personlig kompetencer ved at give dem et kendskab til forskellige kulturer.

Vi håber at EUD-eleverne får lyst til at tage en del af deres hovedforløb i andre lande igennem PIU-ordningen og at HHX- og HTX-eleverne bliver klædt på til at læse videre på engelsksprogede uddannelser i Danmark eller udlandet.

Viden Djurs ønsker at opbygge et lærerkollegium, som kontinuerligt udvikler sig pædagogisk, didaktisk og fagligt med et internationalt perspektiv på undervisningen. Vi håber, at vores undervisere kommer hjem fra udlandsrejser med nye inputs til, hvordan vi kan udvikle os som skole og lærerkollegium.

Udbredelse af resultater

Vi vil udbrede resultaterne af vores internationale aktiviteter gennem:

Sociale medier: Vi har en velbesøgt Facebook- og Instagramside, som vi vil bruge til at lægge opdateringer og billeder ud på fra mobilitetsophold, studieture, udvekslingsophold, konkurrencer og handelssimulationsspil. Eleverne har en stor rolle i udarbejdelsen og delingen af dette materiale. Underviserne skal sørge for en høj kvalitet, både kvalitativt og kvantitativt.

Skolens hjemmeside: På vores hjemmeside vil vi bruge eksempler fra succesfulde studieture, mobiliteter og praktikophold for at gøre både nuværende og kommende elever opmærksomme på tilbuddene.

Lokale og nationale medier: Viden Djurs søger at markedsføre skolen gennem omtale af blandt andet internationale aktiviteter i aviser, tv og relevante hjemmesider.

Viden Djurs ønsker at lade de internationale aktiviteter indgå som en naturlig del af markedsføringen af skolen og uddannelserne.

Udvikling
Den internationale strategi og de internationale aktiviteter på Viden Djurs er under løbende udvikling.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til PIU-ordningen på alle erhvervsuddannelser og dermed at sende flere EUD-/EUX-elever i praktik i udlandet.

Vi ønsker også at sende vores undervisere ud til andre europæiske skoler eller virksomheder.

Vi ønsker at mest mulig undervisning skal indeholde et internationalt perspektiv som en naturlig del af elevernes almene og faglige dannelse.

Projekter og samarbejde

Vi ønsker fortsat at udvikle og udbygge de gode relationer vi har internationalt.

Herunder:

 • Samarbejdet med Edmonds Community College om studieophold for medieelever fra EUD.
 • Samarbejdet med ENTI Barcelona, Spanien om studieophold for HTX elever
 • Samarbejdet med SAE Berlin, Tyskland om studieophold for HTX elever
 • Samarbejdet med HKU, Holland om studieophold for HTX elever
 • Samarbejdet med Högskolan i Skövde og Science Park Skövde, samt danske partnere ift Interregprojekter om inkubation og spiludvikling i Kattegat/Skagerrak
 • OIU-ophold (oplæring i udlandet) for alle EUD elever, dog med særligt fokus på landbrugseleverne på Kalø
 • Projekter
Følg os På Instagram