VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er +25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Igangværende projekter

På Viden Djurs arbejder vi med at udvikle vores uddannelser og vores skole med støtte fra diverse projektmidler.

Som en aktiv uddannelsesinstitution er det væsentligt at vi løbende holder os ajour med den seneste viden indenfor de områder, vi underviser i, og at den viden også omsættes til gode læringsforløb til gavn for vores elever.

Med baggrund i vores strategiske indsatsområder er vi dermed kontinuerligt med i adskillige projekter, såvel lokalt forankrede såvel som nationale og internationale.

Kontakt Projekt- og udviklingschef Anne Birthe Mortensen på mail abmo@videndjurs.dk eller på mobil: +45 26722805, hvis du vil vide mere om vores projekter

Herunder kan du se hvilke projekter vi har gang i på Viden Djurs.

socialfondsprojekt med fokus på trivsel og fastholdelse

Omkring 4500 erhvervsskoleelever i Region Midtjylland kommer over de næste tre år i direkte berøring med et nyt socialfondsprojekt, der gennem fokus på en god skolestart og trivsel skal sikre, at flere unge gennemfører deres erhvervsuddannelse.

Fra årsskiftet skal 11 erhvervsskoler i Region Midtjylland samarbejde om at udvikle metoder, der øger trivslen og får flere erhvervsskoleelever til at gennemføre deres uddannelse. 

Alle ombord
Projektet kommer i berøring med ca. 4500 elever, der går på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2. Eleverne skal blandt andet understøttes før og under uddannelsesforløbet, så de oplever et trygt læringsmiljø, der både fremmer deres trivsel og faglige udvikling.

Elevernes skolestart, eller onboarding som det også kaldes, giver eksempelvis et vigtigt fundament for, at eleverne kommer godt igennem deres uddannelse. 

For at sikre sammenlignelige resultater arbejder alle skoler i projektet blandt andet med fælles metode og datadrevne trivselsmålinger.

Nye tilgange til at skabe trivsel
En vigtig forudsætning for at arbejde med gode læringsmiljøer er, at medarbejderne har de rette kompetencer til det. Derfor er det også en del af projektet at efteruddanne lærere og ledere på de 11 skoler, der er med i projektet. 

Fakta
Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB) er finansieret af EU’s socialfond, Region Midtjyllands uddannelsespulje og skolerne selv med en samlet projektsum på kr. 32.762.614,25

De 11 skoler, der deltager i projektet er: Aarhus TECH, College 360, Den Jyske Håndværkerskole, Herningsholm, Learnmark, Mercantec, Skive College, Tradium, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern samt Viden Djurs.

Projektet samarbejder med CompanYoung og Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

Meningsfulde koblinger mellem skole og praktik

 • På hovedforløbet af vores tekniske erhvervsuddannelser arbejder vi med at skabe større sammenhæng mellem dét, eleverne oplever ifm. deres oplæring i virksomhederne og dét, som eleverne oplever ifm. undervisningen på skolen. Virksomheder fra lokalområdet inddrages i projektet.

 • Projektperiode: august 2021 - 31. december 2023.

 • UVM-pulje til styrkede undervisningsmiljøer i erhvervsuddannelserne.

Digital Fashion

Digital Fashion

 • I projektet arbejder vi med grøn omstilling ift. tekstil- og modebranchen. På vores uddannelsesspeciale ”Multimedia Animator” inkluderer vi tekstilbranchen, og giver dermed mulighed for at designe nye kollektioner digitalt. Vi opretter elevpladser indenfor branchen, og arbejder på at tiltrække flere piger til uddannelsen.

 • Projektperiode: 1. januar 2022 – 29. februar 2024.

 • Tilskudspulje: Region Midtjyllands uddannelsespulje.

Erasmus+ elevmobilitet

Erasmus+ elevmobilitet

 • På tværs af samtlige uddannelser arbejder vi med at få etableret tilbud om udlandsophold som en integreret del af hver uddannelse. Eleverne får dermed mulighed for at tage en del af deres uddannelse i udlandet, få opkvalificeret deres sprogkompetencer, få en større kulturforståelse og blive klogere på det globale arbejdsmarked samtidig med at de selv bliver mere attraktive nationalt og internationalt.

 • Tilskudspulje: EU’s uddannelsesprogram (Erasmus+ )

 • Læs mere om internationalisering her.

Flere og tidligere lærepladser

Flere og tidligere lærepladser
På vores erhvervsuddannelser laver vi en særlig indsats for at sikre et godt match mellem elever og oplæringsvirksomhederne. Vi arbejder med at gøre eleverne arbejdsmarkedsparate på et tidligere tidspunkt, og vi går i dialog med potentielle oplæringsvirksomheder.

Tilskudspulje: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)

Fra grundskole til fremtidens business

Energi-iværksætterne på landet

Energi-iværksætterne på landet

 • I dette projekt bringes elever fra hhv. HTX og fra landmandsuddannelsen sammen omkring energi-tematikker og iværksætteri i landbruget. Netop landbruget kan spille en afgørende rolle som såvel energi- som fødevareproducent, fx gennem dobbelt anvendelse af jorden til både solceller og fødevareproduktion (agrivoltaics). Dette kræver dog en stor portion entreprenørskab fra alle involverede - fra landmænd til ingeniører. Eleverne vil således blive inspireret og introduceret til bæredygtige forretningsmodeller og løsninger, som understøtter elevernes dannelsesmæssige behov for at gøre sig egne erfaringer med grøn omstilling og iværksætteri i forbindelse med deres ungdomsuddannelse.

 • Projektperiode: 01.12.2022 – 30.06.2024

 • Projektet er medfinansieret af BUVMs grønne iværksætterpulje og vi får konsulentbistand fra den grønne iværksætter Kirsten Hasberg, PhD, der har omfattende branchekendskab fra solcelleindustrien og tilmed forsknings- og undervisningserfaring i innovation og grøn omstilling.

Projekt Faglig Læsning EUD

Projekt Faglig Læsning EUD

 • Mange elever på ungdomsuddannelserne og FGU har læsevanskeligheder, hvilket betyder, at deres udbytte af læsningen ikke svarer til den indsats, eleverne lægger. Dette projekt skal derfor styrke eleverne i deres faglige læsning, så de får nemmere ved at forstå og at arbejde med uddannelsernes mange og fremmedartede fagord. Projektet udvikler en didaktisk model for, hvordan alle faglærere arbejder systematisk med faglig læsning i deres fag og dermed gør alle elever til bedre læsere. Desuden arbejder projektet på at lette overgangen mellem FGU og EUD.

 • Projektperiode: 0.01.2023 – 01.06.2025
 • Viden Djurs er gået sammen med SOSU-Randers og FGU Østjylland om projektet.

 • Projektet er finansieret af Region Midtjylland og får konsulentbistand fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Fagintegreret læsning

Grøn Tråd

Grøn Tråd

 • Dette projekt involverer forskellige erhvervsskoler og -uddannelser i den samlede kæde ”fra jord til bord” for herigennem at sikre fremtidens arbejdskraft de fornødne tværfaglige kompetencer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Fra Viden Djurs involveres uddannelserne til hhv. landmand, ernæringsassistent og gastronom (kok). Projektets grundidé er at tilvejebringe en ny undervisningspakke, som kan bringe elever og deres lærere sammen på tværs af fag og brancher, og hvor der skabes mulighed for deling af lærere mellem skolerne.

 • Projektperiode: 01.01.2023 – 31.12.2025

 • Projektet er finansieret af BUVMs grønne omstillingspulje, og Viden Djurs gennemfører projektet sammen med hhv. Jordbrugets Uddannelsescenter, Aarhus Tech og Mercantec.

Grøn omstilling på Djursland

Attraktive uddannelsespakker

Bedre overgange fra FGU til EUD

Følg os På Instagram