VID GYMNASIER

Hos Viden Djurs kan du tage HHX og HTX. HHX er det merkantile erhvervsrettede gymnasium, mens HTX giver dig en højere teknisk studentereksamen.
Handelsgymnasium Grenaa Handelsgymnasium Rønde Teknisk gymnasium Grenaa Brobygning/introforløb

VID ERHVERVSUDDANNELSER

Hos Viden Djurs tilbyder vi et stort udvalg af erhvervsuddannelser – både indenfor medier, mekanik, el, metal, handel, økologisk landbrug og fødevarer.
Til dig der kommer direkte fra folkeskolen (GF1) Til dig der er under 25 (GF2) Til dig der er over 25 (EUV) Brobygning/introforløb

10. klasse

Kickstart din ungdomsuddannelse med et lærerigt år i 10. klasse. Vi udbyder både almen 10. klasse og den erhvervsrettede EUD10.
10KCD og EUD10

COLLEGE TILBUD

Få endnu mere ud af din uddannelse på Viden Djurs med et af vores college tilbud. Her får du mulighed for at dyrke din særlige interesse.
Kalø Økologisk Landbrugsskole 3D College Game College Brazil Football College

VID detail

Hos VID detail kan du udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Vi skræddersyer uddannelsesforløb efter jeres forretningsmæssige behov.
Elevuddannelsen AMU kurser Akademiuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Hos Viden Djurs tilbyder vi AMU-kursuspakker, der udvikler og styrker dine kompetencer som medarbejder.
Efteruddannelse

Søg på videndjurs.dk

Ordblindeundervisning

Undervisning til dig som er ordblind - tilrettelagt så det passer ind i din hverdag

Ordblindeundervisning

Undervisning til dig som er ordblind - tilrettelagt så det passer ind i din hverdag

OBU, Ordblindeundervisning

Undersøgelser viser, at 7% af befolkningen opfatter sig selv som ordblinde, men reelt er tallet nok højere.

At være ordblind indebærer en masse besvær i dagligdagen, hvor det kan være svært at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads. Det kan være svært at hjælpe børnene med lektierne, og svært at tage en uddannelse.

Men ordblindhed kan der gøres noget ved, og på VUC Djursland tilbyder vi ordblindeundervisning på små trygge hold.

Vi tilrettelægger undervisningen fleksibelt både med dag og aftenhold, så du kan godt modtage ordblindeundervisning selvom du har arbejde, eller på anden måde er forhindret i dagtimerne.

Med ordblindeundervisning på VUC Djursland bliver du bedre til:

 • at læse og skrive  
 • at forstå skriftsproget
 • at bruge it som computer, Smartphone osv.
 • at tro på, at du kan …

 

Hvem kan deltage

Hvis du er ordblind og over 25 år, kan du tilmeldes gratis testning og ordblindeundervisning på VUC.

Hvis du er mellem 16-25 år, kan du få ordblindeundervisning, hvis du ikke går på FGU eller 10. klasse. Kontakt os for at finde ud af, om du kan få ordblindeundervisning, når du er under 25 år.  

Du kan også modtage undervisningen samtidig med, at du følger andre uddannelsesforløb på VUC.

Særlige behov

Hvis du går til ordblindeundervisning på VUC, har du mulighed for at få tildelt ekstra timer, hvis du har et særligt behov. Det kan være at du har brug for at læse ekstra op før en certificeringsprøve eller andet som har betydning for dit arbejde. Så tilrettelægger vi undervisning en-til-en i lige netop de emner som du har behov for at blive bedre til.

For virksomheder

Flere og flere virksomheder påtager sig et socialt ansvar, og ønsker at støtte medarbejderne i at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. En af de store udfordringer i hverdagen for flere medarbejdere kan være manglende danskkundskaber, der gør det vanskeligt at modtage skriftlige instruktioner, hjælpe børnene med lektier eller aflevere skriftlige rapporter. Det hæmmer medarbejderne både fagligt og socialt. Derfor tilbyder flere og flere virksomheder deres medarbejdere danskundervisning i samarbejde med et VUC.

VUC kan tilbyde virksomheder, at danskundervisningen foregår på virksomheden, så det kan foregå i trygge rammer, hvor medarbejderne er vant til at komme, og hvor de er sammen med kollegaer.

VUC tilrettelægger undervisningen sammen med virksomheden, så det passer ind i tidsplanerne på virksomheden, og undervisningen tager udgangspunkt i medarbejderens specifikke behov, der fx kan omhandle ordblindhed.

Opstart, planlægning og test

Et undervisningsforløb på en virksomhed igangsættes oftest med et orienteringsmøde for medarbejderne om mulighederne for undervisning. Her kan VUC deltage, men virksomheden kan også køre opstarten selv. Efter et orienteringsmøde samarbejder VUC og virksomheden om at lave et opstartsforløb, hvor alle interesserede medarbejdere tilbydes en vejledende læsetest for voksne. Denne test kan afdække, om deltageren har læse- og skrivevanskeligheder, og om det vil give mening at tilbyde medarbejderen en ordblindetest.

Al testning bliver udført af professionelle undervisere fra VUC, som har stor erfaring med at gøre testning til en god oplevelse for medarbejderne.

Hvordan kommer din virksomhed i gang?

Har din virksomhed overvejet at tilbyde medarbejdere et undervisningsforløb i kortere eller længere periode, så kontakt os på VUC for flere informationer om mulighederne.

Kontakt afdelingsleder Christina Stenumgaard Lind, email cl@vucdjursland.dk eller telefon 87 58 33 00 for at aftale et møde.

Afspil video

Hjælp til dig der er ordblind

På VUC tilbyder vi ordblindeundervisning på små trygge hold. Vi tilrettelægger undervisningen fleksibelt både med dag og aftenhold.

I videoen kan du få meget mere information om undervisning for ordblinde.

HAR DU SPØRGSMÅL

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores uddannelser.

Administrationen har åbent for fysisk fremmøde mandag-fredag 8.30-12:00 og 13:00-14:00

Telefonen er åben mandag-fredag 8:30-12:00

 • Vestervej 3, 8500 Grenaa (HF, AVU, FVU og OBU)
 • Hematoften 1, 8543 Hornslet (HF, AVU, FVU og OBU)

Kontakt vores studievejleder

Nyttig viden

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. april. Såfremt den 1. april er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Eksamen på HF-enkeltfag

Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen.

 • Er du i tvivl om noget, så spørg dine lærere, der selvfølgelig også har pligt til at informere dig om eksamen i netop deres fag.
 • Du skal aflevere din telefon til en eksamensvagt / din eksaminator i fuldstændigt slukket tilstand. Det er ikke nok at sætte på lydløs eller lignende. Du kan hente din telefon, når den samlede eksamen er slut, og en eksamensvagt giver tilladelse.
 • Du skal selv sørge for at medbringe pc til de eksamener, hvor du må bruge den. Du skal selv sørge for, at alle chatfunktioner mm. er lukket ned. Du skal slå internettet fra, med mindre det er tilladt til eksamen i det konkrete fag. Det er desuden dit ansvar, at din pc er fuldt opdateret og klar til brug.
 • Du skal møde i god tid før eksamensstart. Til skriftlig eksamen betyder det senest kl. 8.30. Til mundtlig eksamen mindst 15 minutter før.

Dette må du IKKE i forbindelse med din eksamen:

 • Al kommunikation med andre er forbudt. Det gælder både direkte og online kommunikation.
 • Al brug af internet er forbudt, med mindre det er en tilladt del af eksamensformen i det konkrete fag.

Der er følgende sanktionsmuligheder i forbindelse med snyd:

 • Bortvisning fra eksamen.
 • Hvis du har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fx fysisk handicap, ordblindhed, diagnose eller lignende, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. På den måde kan du afhængigt af din funktionsnedsættelse få dispensation til at bruge bestemte hjælpemidler. Du skal søge om dispensation, så hold øje med frister på skolen, og her skal du overholde de deadlines, der anvises.

Særligt om skriftlig eksamen:

Ovennævnte generelle regler gælder også for skriftlig eksamen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv medbringe pc og et tomt usb-stik til besvarelse af eksamensopgaven. Det er dit ansvar, at pc’en har de rigtige programmer, og at den er opdateret og fungerer. Hvis din pc ikke virker, skal du fortsætte eksamen med papir og blyant.
 • Det er dit ansvar at gemme løbende på dit usb stik, så du har de nyeste udgaver i tilfælde af computernedbrud, strømsvigt e.l.
 • Du må ikke anvende hjælpeprogrammer e.l., med mindre de er tilladt i det konkrete fags prøveform, eller med mindre du har dispensation til at anvende dem.
 • Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger forbudte hjælpemidler eller på anden vis bryder eksamensreglementet. Du bekræfter personligt (vha. underskrift eller i Netprøver), at du ikke snyder, og at din opgave ikke indeholder plagiat. Det er dit ansvar at overholde dette.
 • Uanset om du afleverer på papir (fx skriftlig matematik delprøve 1) eller via Netprøver, er du selv ansvarlig for at aflevere de korrekte sider. Navn, kursistnummer, holdid og sidetal skal fremgå tydeligt på alle ark.
 • Og husk nu: Alle former for snyd medfører bortvisning fra eksamen.

 Særligt om Netprøver:  

Ved afvikling af prøver i Netprøver vil du få vejledning og hjælp fra din lærer. Du skal have styr på dette inden eksamen. Er du i tvivl, så spørg din lærer.

 • For at logge på netprøver skal du bruge Unilogin eller nemID. Det er dit ansvar at have styr på det inden eksamen.
 • Du henter din opgaveformulering i Netprøver, og det er også her, du afleverer den. Dog foregår eventuelle delprøver uden hjælpemidler fortsat som papireksamen (delprøve 1 i matematik).
 • Du skal aflevere din besvarelse i pdf-format. Dette skal du øve dig i inden prøven, så du har styr på det i eksamenssituationen.
 • Når du har afleveret og vil forlade prøven, skal du først have tilladelse af en vagt, der kontrollerer i Netprøver, om afleveringen er registreret korrekt.

Matematik skriftlig eksamen (kl. 9-12)

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • KL. 9.00 Udleveres hæftet, der indeholder både delprøve 1 og 2. Delprøve 1 (kl. 9.00-10.00 for C niveau er helt uden hjælpemidler).

Skolen sørger for et eksemplar per kursist.

 • Din opgaveløsning til delprøve 1 sker på papir. Medbring derfor skriveredskaber, lineal, viskelæder o.l. Husk at du skal underskrive både opgaven og erklæringen på omslaget inden aflevering.
 • Man må gerne gå i gang med delprøve 2, inden den fastsatte tid er udløbet. Hjælpemidlerne må dog først tages frem efter delprøve 1 er indsamlet, og eksamensvagten har givet tilladelse til det.
 • Til delprøve 2 må du anvende din pc, og du må bruge alt materiale fra undervisningen og dine egne noter.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 15 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Delprøve 2 afleveres via Netprøver i pdf-format.

Engelsk på B- samt Dansk på A-niveau (9-14).

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • Prøven hentes via netprøver. Du logger på netproever.dk vha. Unilogin eller Nemid. Sørg for at have styr på det inden eksamen.
 • Til prøven skal du anvende din pc.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 30 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Prøven afleveres via Netprøver i pdf-format.

 Klageprocedure

Hvis du vil klage over en eksamen, skal du indgive din klage til skolen (afdelingsleder), senest to uger efter du har fået din karakter. Til din klagesag skal skolen udlevere en kopi af den stillede opgave og en kopi af din opgavebesvarelse (ved skriftlige prøver). Din klage skal være skriftlig, konkret og begrundet. En klage kan handle om:

 1. Eksaminationsgrundlaget
 2. Eksamensforløbet
 3. Bedømmelsen

Du får en afgørelse på din klage fra skolen hurtigst muligt. Hvis en klage resulterer i en ombedømmelse, kan det betyde, at du får en lavere karakter. Hvis du vil klage over skolens afgørelse i din klagesag, skal det ske til skolen senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Læs mere om regler for klagesager i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Tilsyn

Der skal normalt være mindst 2 tilsynsvagter ved skriftlig eksamen, hvis der er to eller flere eksaminander.
Ved gruppeforberedelse til mundtlig eksamen, hvor hver gruppe sidder i eget lokale, skal der være mindst 1 gangvagt pr. etage.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen og omprøver

Skal du til sygeeksamen eller omprøve, får du brev om det efter eksamensperiodens afslutning, dvs. umiddelbart inden sommerferien.

Produkt

Når der ved en praktisk prøve udfærdiges et produkt, har kursisten ejendomsretten, hvis denne ønskes inden for 2 måneder efter bedømmelsen. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Optagelseskrav

Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse på HF Enkeltfag eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades herunder.

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

Download skema til sygemelding

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Hornslet

På skolen i Hornslet kan du....

Grenaa

I Grenaa er der ...

Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel. Som medlem af Kursistrådet er din allervigtigste opgave at få gode ideer til, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre, og arbejdsmængden er for en stor del begrænset til deltagelse i de ca. 5-7 årlige kursistrådsmøder, så vidt muligt uden for planlagt undervisning.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

SU - Statens uddannelsesstøtte

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger. Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering. Du kan søge SU via SU's hjemmeside. For at søge SU kræver det, at du har en digital signatur. Se nærmere på SU's hjemmeside - www.su.dk

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 80 uger, og støtten kan søges af både beskæftigede og ledige (ledige dog kun i 6 uger). Er du i beskæftigelse, skal du have mindst 6 timer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til forberedende voksenundervisning (FVU), og her gælder lidt andre regler:

 • du skal være mellem 20 og 64 år
 • du skal have mindst 3 timer om ugen
 • du må gerne være faglært
 • du kan få SVU i 18 uger

Se nærmere på www.svu.dk

Revalidering

Hvis du er kommet i en situation, hvor du skal omskoles til et andet job, kræver det, at du og din sagsbehandler i kommunen sammen udarbejder en handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler hos kommunen og hør om dine muligheder for en revalidering.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager, har du mulighed for at gå på VUC. Der er to regler, du skal tage hensyn til:

Kontanthjælpsmodtager, der ikke er aktiveret

Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du ikke er aktiveret, skal du selv betale deltagergebyret. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – dvs. at du har pligt til at søge arbejde og modtage anvist aktiveringstilbud.

Kontanthjælpsmodtager, der er aktiveret
Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du er i aktivperioden, skal der laves en aftale mellem kommunen og VUC. Undervisningen er så gratis for dig.

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på VUC og bevare dine dagpenge. Du skal dog samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf må du have max. 18 timers undervisning om ugen.

Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge, kan du også gå på VUC, hvis din sagsbehandler giver dig lov til det.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger.

Priser på VUC

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr. 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag.

Kernefag på AVU er:

 • dansk
 • engelsk
 • naturvidenskab
 • historie
 • samfundsfag

Valgfag på AVU koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag kan være:

 • billedkunst
 • formidling
 • grundlæggende it
 • idræt
 • latin
 • livsanskuelse
 • psykologi
 • samarbejde & kommunikation

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

 

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

 

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

 • biologi
 • dansk
 • engelsk
 • fransk
 • geografi
 • historie
 • kemi
 • matematik
 • psykologi
 • religion
 • samfundsfag
 • tysk
 • mediefag

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

 • Filosofi

Hvis man tager en hel HF eller en fagpakke som enkeltfag får man refunderet sit deltagergebyr.

Studievejleder

Kontakt studievejleder

Undervisere

Find underviser

HF enkeltfag

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. april. Såfremt den 1. april er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Eksamen på HF-enkeltfag

Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen.

 • Er du i tvivl om noget, så spørg dine lærere, der selvfølgelig også har pligt til at informere dig om eksamen i netop deres fag.
 • Du skal aflevere din telefon til en eksamensvagt / din eksaminator i fuldstændigt slukket tilstand. Det er ikke nok at sætte på lydløs eller lignende. Du kan hente din telefon, når den samlede eksamen er slut, og en eksamensvagt giver tilladelse.
 • Du skal selv sørge for at medbringe pc til de eksamener, hvor du må bruge den. Du skal selv sørge for, at alle chatfunktioner mm. er lukket ned. Du skal slå internettet fra, med mindre det er tilladt til eksamen i det konkrete fag. Det er desuden dit ansvar, at din pc er fuldt opdateret og klar til brug.
 • Du skal møde i god tid før eksamensstart. Til skriftlig eksamen betyder det senest kl. 8.30. Til mundtlig eksamen mindst 15 minutter før.

Dette må du IKKE i forbindelse med din eksamen:

 • Al kommunikation med andre er forbudt. Det gælder både direkte og online kommunikation.
 • Al brug af internet er forbudt, med mindre det er en tilladt del af eksamensformen i det konkrete fag.

Der er følgende sanktionsmuligheder i forbindelse med snyd:

 • Bortvisning fra eksamen.
 • Hvis du har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fx fysisk handicap, ordblindhed, diagnose eller lignende, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. På den måde kan du afhængigt af din funktionsnedsættelse få dispensation til at bruge bestemte hjælpemidler. Du skal søge om dispensation, så hold øje med frister på skolen, og her skal du overholde de deadlines, der anvises.

Særligt om skriftlig eksamen:

Ovennævnte generelle regler gælder også for skriftlig eksamen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv medbringe pc og et tomt usb-stik til besvarelse af eksamensopgaven. Det er dit ansvar, at pc’en har de rigtige programmer, og at den er opdateret og fungerer. Hvis din pc ikke virker, skal du fortsætte eksamen med papir og blyant.
 • Det er dit ansvar at gemme løbende på dit usb stik, så du har de nyeste udgaver i tilfælde af computernedbrud, strømsvigt e.l.
 • Du må ikke anvende hjælpeprogrammer e.l., med mindre de er tilladt i det konkrete fags prøveform, eller med mindre du har dispensation til at anvende dem.
 • Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger forbudte hjælpemidler eller på anden vis bryder eksamensreglementet. Du bekræfter personligt (vha. underskrift eller i Netprøver), at du ikke snyder, og at din opgave ikke indeholder plagiat. Det er dit ansvar at overholde dette.
 • Uanset om du afleverer på papir (fx skriftlig matematik delprøve 1) eller via Netprøver, er du selv ansvarlig for at aflevere de korrekte sider. Navn, kursistnummer, holdid og sidetal skal fremgå tydeligt på alle ark.
 • Og husk nu: Alle former for snyd medfører bortvisning fra eksamen.

 Særligt om Netprøver:  

Ved afvikling af prøver i Netprøver vil du få vejledning og hjælp fra din lærer. Du skal have styr på dette inden eksamen. Er du i tvivl, så spørg din lærer.

 • For at logge på netprøver skal du bruge Unilogin eller nemID. Det er dit ansvar at have styr på det inden eksamen.
 • Du henter din opgaveformulering i Netprøver, og det er også her, du afleverer den. Dog foregår eventuelle delprøver uden hjælpemidler fortsat som papireksamen (delprøve 1 i matematik).
 • Du skal aflevere din besvarelse i pdf-format. Dette skal du øve dig i inden prøven, så du har styr på det i eksamenssituationen.
 • Når du har afleveret og vil forlade prøven, skal du først have tilladelse af en vagt, der kontrollerer i Netprøver, om afleveringen er registreret korrekt.

Matematik skriftlig eksamen (kl. 9-12)

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • KL. 9.00 Udleveres hæftet, der indeholder både delprøve 1 og 2. Delprøve 1 (kl. 9.00-10.00 for C niveau er helt uden hjælpemidler).

Skolen sørger for et eksemplar per kursist.

 • Din opgaveløsning til delprøve 1 sker på papir. Medbring derfor skriveredskaber, lineal, viskelæder o.l. Husk at du skal underskrive både opgaven og erklæringen på omslaget inden aflevering.
 • Man må gerne gå i gang med delprøve 2, inden den fastsatte tid er udløbet. Hjælpemidlerne må dog først tages frem efter delprøve 1 er indsamlet, og eksamensvagten har givet tilladelse til det.
 • Til delprøve 2 må du anvende din pc, og du må bruge alt materiale fra undervisningen og dine egne noter.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 15 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Delprøve 2 afleveres via Netprøver i pdf-format.

Engelsk på B- samt Dansk på A-niveau (9-14).

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • Prøven hentes via netprøver. Du logger på netproever.dk vha. Unilogin eller Nemid. Sørg for at have styr på det inden eksamen.
 • Til prøven skal du anvende din pc.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 30 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Prøven afleveres via Netprøver i pdf-format.

 Klageprocedure

Hvis du vil klage over en eksamen, skal du indgive din klage til skolen (afdelingsleder), senest to uger efter du har fået din karakter. Til din klagesag skal skolen udlevere en kopi af den stillede opgave og en kopi af din opgavebesvarelse (ved skriftlige prøver). Din klage skal være skriftlig, konkret og begrundet. En klage kan handle om:

 1. Eksaminationsgrundlaget
 2. Eksamensforløbet
 3. Bedømmelsen

Du får en afgørelse på din klage fra skolen hurtigst muligt. Hvis en klage resulterer i en ombedømmelse, kan det betyde, at du får en lavere karakter. Hvis du vil klage over skolens afgørelse i din klagesag, skal det ske til skolen senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Læs mere om regler for klagesager i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Tilsyn

Der skal normalt være mindst 2 tilsynsvagter ved skriftlig eksamen, hvis der er to eller flere eksaminander.
Ved gruppeforberedelse til mundtlig eksamen, hvor hver gruppe sidder i eget lokale, skal der være mindst 1 gangvagt pr. etage.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen og omprøver

Skal du til sygeeksamen eller omprøve, får du brev om det efter eksamensperiodens afslutning, dvs. umiddelbart inden sommerferien.

Produkt

Når der ved en praktisk prøve udfærdiges et produkt, har kursisten ejendomsretten, hvis denne ønskes inden for 2 måneder efter bedømmelsen. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

 

Optagelseskrav

Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse på HF Enkeltfag eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

AVU, FVU & OBU

Regler om aktiv deltagelse og orden

At være studieaktiv, betyder at du

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

Fravær

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

Stigende fravær

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

Adfærd

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC på Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter

at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Eksamen

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades herunder.

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

Download skema til sygemelding

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

SPS skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

Hvad kan man søge om?

IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et aftalt tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde.

OBS! Du kan søge om støtten på VUC ved at henvende dig til din studievejleder. 

Se video om SPS:

 

Studieliv

Hornslet

På skolen i Hornslet kan du....

Grenaa

I Grenaa er der ...

Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel. Som medlem af Kursistrådet er din allervigtigste opgave at få gode ideer til, hvordan vi kan gøre skolen endnu bedre, og arbejdsmængden er for en stor del begrænset til deltagelse i de ca. 5-7 årlige kursistrådsmøder, så vidt muligt uden for planlagt undervisning.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

Økonomi

SU - Statens uddannelsesstøtte

Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 17 timer om ugen, og derudover er der mulighed for at søge om et ekstra tillæg, hvis du er enlig forsørger. Der er desuden nedsat timetal, hvis du er i færd med en gymnasial supplering. Du kan søge SU via SU's hjemmeside. For at søge SU kræver det, at du har en digital signatur. Se nærmere på SU's hjemmeside - www.su.dk

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64 år. Du kan få støtte i op til 80 uger, og støtten kan søges af både beskæftigede og ledige (ledige dog kun i 6 uger). Er du i beskæftigelse, skal du have mindst 6 timer om ugen, og støtten kan udbetales til din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver betaler dig løn, mens du deltager i undervisningen.

Statens voksenuddannelsesstøtte gives også til forberedende voksenundervisning (FVU), og her gælder lidt andre regler:

 • du skal være mellem 20 og 64 år
 • du skal have mindst 3 timer om ugen
 • du må gerne være faglært
 • du kan få SVU i 18 uger

Se nærmere på www.svu.dk

Revalidering

Hvis du er kommet i en situation, hvor du skal omskoles til et andet job, kræver det, at du og din sagsbehandler i kommunen sammen udarbejder en handlingsplan. Kontakt din sagsbehandler hos kommunen og hør om dine muligheder for en revalidering.

Kontanthjælp

Er du kontanthjælpsmodtager, har du mulighed for at gå på VUC. Der er to regler, du skal tage hensyn til:

Kontanthjælpsmodtager, der ikke er aktiveret

Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du ikke er aktiveret, skal du selv betale deltagergebyret. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – dvs. at du har pligt til at søge arbejde og modtage anvist aktiveringstilbud.

Kontanthjælpsmodtager, der er aktiveret
Hvis du vil gå til undervisning på VUC, når du er i aktivperioden, skal der laves en aftale mellem kommunen og VUC. Undervisningen er så gratis for dig.

Dagpenge

Er du ledig, kan du gå på VUC og bevare dine dagpenge. Du skal dog samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. På avu-niveau må du have alle de timer, du ønsker, og på hf må du have max. 18 timers undervisning om ugen.

Bemærk: du behøver ikke at bruge din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse som VUC-kursist.

Sygedagpenge

Modtager du sygedagpenge, kan du også gå på VUC, hvis din sagsbehandler giver dig lov til det.

Kontakt vejlederne på VUC og få yderligere oplysninger.

Priser på VUC

Pris på AVU

Når du tilmelder dig et fag på AVU, er der et deltagergebyr. 

Kernefag koster 130 kr. pr. fag.

Kernefag på AVU er:

 • dansk
 • engelsk
 • naturvidenskab
 • historie
 • samfundsfag

Valgfag på AVU koster 1.300 kr. pr. fag

Valgfag kan være:

 • billedkunst
 • formidling
 • grundlæggende it
 • idræt
 • latin
 • livsanskuelse
 • psykologi
 • samarbejde & kommunikation

Særlige regler for dig med en videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, er prisen for alle fag på AVU højere, da du skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængig af fag og forløb. 

Særlige regler for dig, der er pensionist

Alderspensionister, dvs. folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Se evt. mere på: Opslag af kursistpriser: https://statistik.uni-c.dk/Efteruddannelse/

 

Pris på OBU og FVU

OBU og FVU er gratis for alle.

Undtaget er dog FVU, hvis du samtidig er på kontanthjælp. Snak videre med en studievejleder, hvis det gælder dig.

 

Pris på HF

Følgende HF-enkeltfag koster 550 kr. pr. fag:

 • biologi
 • dansk
 • engelsk
 • fransk
 • geografi
 • historie
 • kemi
 • matematik
 • psykologi
 • religion
 • samfundsfag
 • tysk
 • mediefag

Følgende HF-enkeltfag koster 1.400 kr. pr. fag:

 • Filosofi

Hvis man tager en hel HF eller en fagpakke som enkeltfag får man refunderet sit deltagergebyr.

Kontakt

Studievejleder

Kontakt studievejleder

Undervisere

Find underviser

Følg os På Instagram